Oudervereniging

De oudervereniging heeft tot doel het ondersteunen van het team bij activiteiten. Onder ondersteunen verstaan wij het helpen, bedenken, voorbereiden evenals het opruimen bij activiteiten. Kortom een drukke, maar gezellige bezigheid. Alle ouders die de ouderbijdrage betalen zijn hierdoor lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit de volgende bestuursleden: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een aantal algemene bestuursleden. Maximaal hebben negen personen zitting in het bestuur van de oudervereniging. De penningmeester beheert de vrijwillige ouderbijdrage, die door alle ouders van de leerlingen op school aan hem of haar wordt betaald. Deze bijdrage is bedoeld voor uw kind en wordt geheven om niet bij iedere activiteit, hoe groot of klein deze ook zijn mag, geld te hoeven in te zamelen. Komt uw kind later in het jaar op school, dan betaalt u minder. Omdat, zoals hiervoor al werd aangegeven, de ouderbijdrage vrijwillig is, ontvangt u een specificatie op welke wijze de ouderbijdrage is opgebouwd. Indien u wenst dat uw kind niet aan alle activiteiten deelneemt, kunt u een gedeelte van het bedrag overmaken. Eénmaal per jaar organiseert het bestuur een jaarvergadering, waar het jaarverslag en het financiële overzicht toegelicht wordt, zodat u precies kunt zien wat er met uw geld is gebeurd en welke activiteiten de oudervereniging heeft ondernomen.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de samenstelling van het bestuur van de oudervereniging treft u aan in de jaarkalender.